Campanya RENDA (IRPF)

Una forma fàcil i ràpida per obtenir el certificat de quotes abonades al sindicat des de l'APP mòbil CCOO.CAT

Disponible-Google-Play-300x103  apple

Tambè  pot fer-ho des del portal web 

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a: uat@ccoo.cat

 Li recordem que:

  • La quantitat a deduir cal posar-la a l'espai reservat a "Quotes satisfetes a sindicats" [casella 013] de l'imprès oficial (digital o en paper) de l'IRPF.
  • Aquest import NO APAREIX en l'ESBORRANY d'HISENDA.
  • La quota d'afiliació sindical a CCOO és una despesa que podeu deduir quan realitzeu la vostra declaració anual de la renda, així ens ho marca la llei de l'IRPF.
  • Pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35% segons els casos.
  • No cal un certificat.

 

Campaña RENTA (IRPF)

Una forma fácil y rápida para obtener las cuotas abonadas al sindicato desde la una aplicación móvil.

Disponible-Google-Play-300x103  apple

También puede hacerlos desde el  portal web

Por cualquier consulta podéis dirigiros a: uat@ccoo.cat

Le recordamos que:

  • La cantidad a deducir hay que ponerla en el espacio reservado a "Cuotas satisfechas a sindicatos" [casilla 013] del impreso oficial (digital o en papel) del IRPF.
  • Este importe NO APARECE en el BORRADOR de HACIENDA.
  • La cuota de afiliación sindical a CCOO es un gasto que podéis deducir cuando realizáis vuestra declaración anual de la renta, así nos lo marca la ley del IRPF.
  • Puede comportar un ahorro en la cuota de entre el 20 y el 35% según los casos.
  • No hace falta un certificado.